Hướng dẫn thực hành Append Query trong Access

Khái niệm:

Append query trong access là một query hành động dùng để nối dữ liệu vào cuối  một bảng có sẵn.

Các bước thực hiện append query:

Bước 1: Tạo một truy vấn mới

cac buoc tao query 1

Bước 2: Chọn những bảng tham gia truy vấn làm dữ liệu nguồn từ cửa sổ ShowTable

cac buoc tao query 2

Bước 3: Chuyển từ Select query sang Append query.

append query

Và chọn bảng cần thêm dữ liệu ở Table name

append query2

Bước 4: Thiết kế query.

append query3

+ Chọn các trường cần lấy vào lưới sql ở dòng Field.

+ Chọn cách sắp xếp dữ liệu tương ứng trên dòng Sort

+ Chọn trường cần thêm vào dòng Append to.

+ Điều kiện vào dòng Criteria.

Bước 5: Lưu và chạy query. Khi chạy access sẽ hỏi bạn có muốn thêm thông tin vào bảng đã chọn ở bước 3 hay không? -> Yes để thực thi.