Hướng dẫn thực hành Crosstab Query trong Access

Khái niệm:

Crosstab Query là một dạng truy vấn cho phép tổng hợp dữ liệu dưới dạng bảng tính 2 chiều như hình:

  Row heading  Column heading
 Value

Trong đó: 

Row heading là tiêu đề các dòng, có chứa các giá trị của các trường nào đó làm tiêu chí thống kê. Mỗi Crosstab phải có tối thiểu 1 trường làm row heading.

Column heading là tiêu đề các cột, có chứa các giá trị của một trường nào đó làm tiêu chí thống kê. Mỗi Crosstab chỉ có duy nhất 01 trường làm column heading.

Value là vùng dữ liệu tổng hợp (là các con số). Tương ứng với nó là một phép tổng hợp hoặc: đếm, tính tổng, tính trung bình cộng, max, min,..

Các bước thực hiện crosstab query:

Bước 1: Tạo một câu truy vấn mới chế độ Query Design

cac buoc tao query 1

Bước 2: Chọn những bảng tham gia truy vấn từ cửa sổ ShowTable

cac buoc tao query 2

Bước 3: Chuyển từ Select query sang Crosstab query.

crosstab3

Bước 4: Thiết lập các thuộc tính Total cũng như Crosstab cho các trường phù hợp 

crosstab query