Hướng dẫn thực hành Delete Query trong Access

Khái niệm:

Giống như Append và Update query. Delete Query là một loại Action Query mà nó làm thay đổi dữ liệu cảu các table. Cụ thể nó dùng để xoá các record từ bảng dữ liệu trong CSDL thoả mãn những điều kiện nào đó.

Các bước làm:

Bước 1: Tạo một Select query với đầy đủ thông tin theo yêu cầu.

Bước 2: Đổi query hiện hành thành Delete query trên menu query type

Bước 3: Thiết kế truy vấn và thiết lập các điều kiện xóa (nếu có).

Bước 4: Lưu và thực hiện truy vấn. Để thi hành câu lệnh delete nhấn nút Run trên thanh công cụ. Khi đó một hộp thoại cảnh báo xuất hiện với 2 lựa chọn Yes/No

+ Yes: Đồng ý xoá đi các bản ghi

+ No: Hủy bỏ lệnh xóa

Lưu ý: Dữ liệu nếu xóa đi sẽ không khôi phục lại được do đó cần phải cẩn trọng trước khi chạy truy vấn xóa dữ liệu.