Hướng dẫn thực hành Update Query trong Access

Khái niệm:

Update query là loại query hành động, làm thay đổi nội dung dữ liệu trên CSDL cụ thể hơn là một truy vấn dùng cập nhật dữ liệu một, một số trường nào đó trong bảng của CSDL.

Các bước làm:

Bước 1: Tạo một truy vấn mới

Bước 2: Chọn những bảng tham gia truy vấn từ cửa sổ ShowTable

Bước 3: Chuyển từ Select query sang Update query.

Bước 4: Thiết kế query. Chọn các trường cần cập nhật và trường điều kiện vào lưới sql ở dòng Field. Nhập công thức tính toán vào phần Update to. Điều kiện vào phần Criteria.

Bước 5: Lưu và chạy query. Khi chạy access sẽ hỏi bạn có muốn cập nhât thông tin cho csdl hay không? -> Yes để thực thi.