Hướng dẫn thực hành Select Query trong Access

Khái niệm:

Select query là một dạng truy vấn mà ở đó cho phép truy vấn thông tin từ 1 hay nhiều bảng thỏa 1 ĐK nào đó hoặc tạo cột tính toán, tóm lược và kết nhóm số liệu.

 Ví dụ như chúng xem kết quả học tập của một sinh viên hay thực hiện truy vấn cho xem thông tin mua hàng của một khách hàng nào đó chẳng hạn.

Các bước thực hiện một câu truy vấn select:

Bước 1: Tạo một câu truy vấn mới chế độ Query Design

cac buoc tao query 1

Bước 2: Chọn những bảng tham gia truy vấn từ cửa sổ ShowTable

cac buoc tao query 2

Bước 3: Thiết kế, khai báo những thông tin cần thiết cho query

select query access

Có 2 loại thông tin bài toàn yêu cầu:

+ Thông tin có sẵn từ các trường trên CSDL thì các bạn chỉ cần double click lên trường đó để đưa vào lưới sql như hình trên

+ Thông tin phải được tính theo một biểu thức. Với dạng thứ 2 này được thực hiện bằng cách thêm một cột mới trên dòng Field theo cú pháp: <Tencot>:<bieuthuc> ví dụ để tính cột thành tiền ta sẽ gõ thanhtien:[soluong]*[dongiaban]

 

Bước 4: Lưu đặt tên query (không nên đặt tên câu truy vấn bằng tiếng việt có dấu) và thực thi truy vấn (Double click lên query để chạy, nếu đang chế độ thiết kế (Design view) nhấn nút Run để chạy)

Nếu kết quả thực hiện ở bước 4 không đúng cần phải quay lại bước 3 chúng ta tiến hành sửa câu truy vấn bằng cách chuyển từ chế độ DataSheet View sang Design view như hình dưới

 

cac che do cua query