Hướng dẫn thực hành Total Query trong Access

Khái niệm:

Total query là một dạng truy vấn mà ở đó cho phép tổng hợp dữ liệu theo 1 hay nhiều cột.

Ví dụ: Tính tổng số sinh viên trong một lớp hay tính tổng tiền đã chi lương cho giảng viên trong năm 2018...

Các bược thực hiện: 

Bước 1: Tạo một câu truy vấn mới chế độ Query Design

Bước 2: Chọn những bảng tham gia truy vấn từ cửa sổ ShowTable

Bước 3: Nhấp chọn Total query trên phần query tool, thiết lập các tùy chọn total cho các trường trong đó:

+ Một trường đóng vai trò khóa tra cứu Group by.

+ Các trường còn lại trong query có vai trò tổng hợp dữ liệu bởi các phép tổng hợp.

Một số phép tính trong Totaol Query:

+ Count: Đếm số lượng

+ Sum: Tính tổng

+ AVG: Tính giá trị trung bình cộng

+ Max: Xác định giá trị lớn nhất

+ Min: Xác định giá trị nhỏ nhất

loading...