Hướng dẫn thực hành Make table trong Access

Khái niệm:

Select Total query luôn đưa ra một bảng kết quả - đó là giá trị tức thời, mới nhất được lấy ra từ CSDL tại thời điểm đó. Tại thời điểm khác khi thi hành query đó, rất có thể chúng ta không thu lại được bảng kết quả như thời điểm trước đó. Do đó muốn lưu lại bảng kết quả của một query tại một thời điểm nào đó, trong Access có một cách là đưa dữ liệu kết quả query ra một bảng để lưu trữ lâu dài bởi Make table query.

Các bước thực hiện một Make table query:

Bước 1: TTạo một Select query hoặc một Total query đưa ra được bảng kết quả cần lưu trữ

Bước 2: Chuyển sang Make table query từ menu query type, đặt tên cho bảng cần tạo ở phần table name (nên đặt tên bảng bằng tiếng việt viết liền không dấu).

Bước 3: Lưu và chạy query để tạo bảng mới như mong muốn